Odpowiedzi na pytania dotyczące przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego Ogłoszenie nr 602200-N-2017 z dnia 2017-10-13r.

Odpowiedzi na pytania dotyczące przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego wraz z montażem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem pracowników w zakresie użytkowania  w ramach projektu „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego” - Ogłoszenie nr 602200-N-2017 z dnia 2017-10-13r.
                      

Dotyczy: komputery przenośne 25 szt., komputery PC 6 szt.

 Pytanie 1

Czy Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego,  nieużywanego oraz nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu?

Tak, Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego, nieużywanego oraz nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu.

Pytanie 2

Czy Zamawiający wymaga by oprogramowanie systemowe było fabrycznie zainstalowane przez producenta komputera?

Tak, Zamawiający wymaga by oprogramowanie systemowe było fabrycznie zainstalowane przez producenta komputera.

Pytanie 3

Czy Zamawiający wymaga aby oprogramowanie było dostarczone wraz ze stosownymi, oryginalnymi atrybutami legalności np. certyfikatami autentyczności (tzw. COA)?

Tak, Zamawiający wymaga aby oprogramowanie było dostarczone wraz ze stosownymi, oryginalnymi atrybutami legalności np. certyfikatami autentyczności (tzw. COA).

Pytanie 4

Czy w momencie odbioru towaru Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury sprawdzającej legalność zainstalowanego oprogramowania? W jaki sposób będzie przebiegała ta procedura?

Zamawiający nie przewiduje zastosowania procedury weryfikacyjnej jeśli zostaną spełnione poniższe punkty:

  • fabrycznie nowy system operacyjny, nieużywany i nieaktywowany wcześniej niewymagający aktywacji, wpisywania klucza rejestracyjnego lub rejestracji poprzez Internet czy telefon,
  • system dostarczony i preinstalowany przez producenta komputera,
  • dostarczony sprzęt komputerowy wyposażony w etykietę oryginalnego produktu umieszczoną  na obudowie komputera a klucz licencyjny ma być trwale zapisany w BIOS.

W przypadku niespełnienia powyższych punktów lub podejrzenia braku legalności zaoferowanego oprogramowania Zamawiający będzie wymagał przedstawienia przez Wykonawcę stosownych oświadczeń producenta oprogramowania stanowiących jednoznaczny dowód legalności systemu operacyjnego jak również dowodu zakupu powyższego oprogramowania z oficjalnych kanałów dystrybucji producenta oprogramowania.

Pytanie 5

Czy zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności dostarczonych programów komputerowych u Producenta oprogramowania jako elementu procedury odbioru?

W przypadku  podejrzenia braku legalności zaoferowanego oprogramowania Zamawiający będzie wymagał przedstawienia przez Wykonawcę stosownych oświadczeń producenta oprogramowania stanowiących jednoznaczny dowód legalności systemu operacyjnego jak również dowodu zakupu powyższego oprogramowania z oficjalnych kanałów dystrybucji producenta oprogramowania. Zamawiający zaznacza również, iż to na Wykonawcy ciąży obowiązek przedstawienia dowodów legalności oprogramowania.

 

Dotyczy: komputery przenośne 25 szt.

Pytanie 6

Czy Zamawiający wymaga, aby system operacyjny dawał możliwość podłączenia do domeny Active Directory?

Tak, Zamawiający wymaga, aby system operacyjny dawał możliwość podłączenia do domeny Active Directory.

 

Dotyczy: laptopy wraz z oprogramowaniem - 25 szt.

Pytanie 6

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie notebooka z kartą graficzną z zegarem rdzenia 300 - 1050 [Boost] MHz, DirectX12 (FL 12_1), Shader 5.0?

 Karta graficzna powinna spełniać wszystkie wymagania w SIWZ, a zwłaszcza w Opisie przedmiotu zamówienia.