Przetarg nieograniczony Ogłoszenie nr 626142-N-2017 z dnia 2017-12-04 r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ŚWIADCZENIE USŁUGI PSYCHOLOGA, ANALITYKA RYNKU, ASYSTENTA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ OPIEKUNA DO DZIECI W RAMACH PROJEKTU „ROZWÓJ KOMPETENCJI KADR SUBREGIONU SUWALSKIEGO”


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - 
Ogłoszenie nr 626142-N-2017 z dnia 2017-12-04 r.

Treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

 Załączniki do SIWZ w wersji do edycji:

Załącznik nr 1 Formularz oferty

Załącznik nr 2 Oświadczenie dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 4 Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 5 Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia

Załącznik nr 6 Wzór umowy

Załącznik nr 7 Opis przedmiotu zamówienia