Rozstrzygnięcie przetargu na sprzęt komputerowy

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego wraz z montażem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem pracowników w zakresie użytkowania w ramach projektu „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego”  

ZAWIADOMIENIE

                Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 poz. 1579 z późn. zm.) informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego wraz z montażem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem pracowników w zakresie użytkowania w ramach projektu „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego”  wybrano najkorzystniejszą ofertę firmy:

OPTINEX-ZBIGNIEW WALICKI

ul. Jonkajtysa 4

16-300 Augustów

UZASADNIENIE

            Zamawiający wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego wraz z montażem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem pracowników w zakresie użytkowania w ramach projektu „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego” na podstawie art. 39 – 46 w zw. Art. 10 ust. 1 ustawy Pzp.

                Zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiający przy wyborze oferty miał kierować się ceną (C-60%), terminem dostawy (D-20%) oraz zwiększeniem okresu gwarancji (G-20%) oraz udzielić zamówienia Wykonawcy, który spełnia wymogi określone w SIWZ, ustawie Pzp i uzyska najwyższą punktację.

                                Do upływu terminu składania ofert na tą część wpłynęły 2 oferty.

Numer oferty

Firma(nazwa) oraz adres Wykonawcy

Przyznana punktacja

Pozacenowe kryteria oceny ofert

Cena oferty brutto (C)

1

MGM SOFT Sp. z o.o.

ul. Noniewicza 93D lok 25, 16-400 Suwałki

--------------

Oferta odrzucona

D – 10 dni

G – 24 miesiące

98 231,49 zł

2

OPTINEX-ZBIGNIEW WALICKI

ul. Jonkajtysa 4, 16-300 Augustów

C - 60

D - 20

G - 20

100,00

D – 10 dni

G – 36 miesięcy

79 000,05 zł

 

Zamawiający, działając zgodnie z art. 91 ust 3a) ustawy Pzp, który stanowi: „Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami …..” - w przedmiotowym postępowaniu, w celu oceny i porównania złożonych ofert doliczył do przedstawionych w nich cen podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z wyżej przytoczonym przepisem.

                Mając zatem na uwadze, że Wykonawca nr 2 spełnił warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ, a jego oferta jest zgodna z przepisami Pzp oraz odpowiada treści SIWZ i jest najkorzystniejsza należy wybrać zgodnie z art. 91 ust. 1 ofertę firmy OPTINEX – ZBIGNIEW WALICKI, ul. Jonkajtysa 4, 16-300 Augustów.

Treść zawiadomienia