Stowarzyszenie 'Euroregion Niemen' poszukuje pracowników na stanowisko animatora

Stowarzyszenie „Euroregion Niemen” poszukuje pracowników na następujące stanowisko:

 

Animator

Miejsce pracy: Suwałki i obszar subregionu suwalskiego: (powiaty augustowski, moniecki, sejneński, sokólski, suwalski i miasto Suwałki).

Do zakresu obowiązków będzie tworzenie środowiska przyjaznego rozwojowi ekonomii społecznej, w tym w szczególności:

-        diagnozowanie potencjału lokalnego środowiska

-        inicjowanie spotkań, działań i kontaktów pomiędzy podmiotami działającymi na danym obszarze

-        inicjowanie i wspieranie powstania grup osób i instytucji zamierzających rozpocząć działalność w formie podmiotów ekonomii społecznej (PES)

-        ułatwianie kontaktów, doprowadzenie do lepszego poznania mieszkańców i tworzonych przez nich grup i środowisk

-        zawiązywanie i rozwój partnerstw, sieci współpracy lokalnych podmiotów w celu rozwoju PES i PS (przedsiębiorstw społecznych),

-        wymianę informacji nt. zmieniających się przepisów prawa dotyczących PES,

-        ułatwianie kontaktów, doprowadzenie do lepszego poznania się mieszkańców i tworzonych przez nich grup i środowisk,

-        animowanie wśród mieszkańców dyskusji dotyczących ekonomii społecznej,

-        wyszukiwanie i wspieranie liderów lokalnych,

-        inicjowanie powstawania grup inicjatywnych,

-        motywowanie grup i środowisk do podejmowania aktywności ukierunkowanych na rozwój ekonomii społecznej,

-        budowanie lokalnych koalicji,

-        moderowanie sytuacji edukacyjnych w środowisku,

-        stałe motywowanie osób, podmiotów, w tym instytucji publicznych do podjęcia i kontynowania działania między innymi poprzez wskazywanie możliwych korzyści społeczno-ekonomicznych lub kosztów zaniechania.

 

Od kandydatów wymagamy:

-        wykształcenia wyższego

-        minimum 3 letniego doświadczenia w świadczeniu usług animacyjnych, w tym zwłaszcza odnośnie rozwoju lokalnego i tworzenia partnerstw lokalnych

-        łatwości nawiązywania kontaktów

-    dokładności, terminowości, umiejętności pracy pod presją czasu oraz umiejętności komunikacyjnych

-        umiejętności technicznych (np. obsługa komputera, programów komputerowych itp.)

-        prawa jazdy kat. B.

Doświadczenie pracy w organizacji pozarządowej będzie dodatkowym atutem.

 Wymagania dodatkowe:

-   ukończone szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe w obszarach związanych z ekonomią społeczną, potwierdzone certyfikatami

-       doświadczenie w realizacji projektów/inicjatyw o charakterze społecznym

-       osiągnięcia w zakresie budowania partnerstw lokalnych

-       osiągnięcia w zakresie tworzenia lokalnych/regionalnych strategii rozwoju

-     dodatkowe wykształcenie (np. studia podyplomowe, certyfikaty profesjonalne, branżowe uprawnienia zawodowe).

Oferujemy:

-        zatrudnienie na podstawie umowę o pracę w wymiarze ½ etatu lub umowy zlecenia w wymiarze 80 godzin w miesiącu (w zależności od decyzji zainteresowanego)

-        wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kwalifikacji

-        praca w kreatywnym zespole z możliwością rozwoju zawodowego

Wymagane dokumenty:

-        życiorys (CV);

-        kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie;

-        kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności, w tym o ukończonych kursach i szkoleniach;

-        kserokopie świadectw pracy;

mile widziane rekomendacje/referencje.

 Składanie dokumentów:

-      Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych do dnia 02.06.2017 r. mailowo (skany) na adres euroregion@niemen.org.pl lub złożenie osobiście w biurze Stowarzyszenie „Euroregion Niemen” w Suwałkach przy ul. Wesołej 22.

-        Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)”.

-        Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Informacje dodatkowe:

Stowarzyszenie „Euroregion Niemen”

ul. Wesoła 22, 16 – 400 Suwałki

Tel. 87 565 36 71

www.niemen.org.pl