ZAPYTANIE OFERTOWE nr 03/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 03/2017


Stowarzyszenie Euroregion NIEMEN
z siedzibą w Suwałkach zaprasza do złożenia oferty cenowej
w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie projektu „Rozwój kompetencji kadr subregionu
suwalskiego” w ramach konkursu/naboru numer RPPD.03.02.01_03.02.02-IP.01-20-002/16 Projekt
zintegrowany Poddziałanie 3.2.1 Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form
kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki/Poddziałanie 3.2.2 Pozaszkolne formy
kształcenia dorosłych ogłoszonego 30.11.2016 r.

Treść zapytania

Załączniki