Zawiadomienie o wynikach przetargu nieograniczonego dot. przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego wraz z montażem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem pracowników

Wykonawca

Strona internetowa Zamawiającego

Tablica ogłoszeń

                                                                                                                                                                                              Suwałki, 10 listopada 2017r.

Zawiadomienie o wynikach przetargu nieograniczonego

dot. przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego wraz z montażem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem pracowników w zakresie użytkowania w ramach projektu „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego” Ogłoszenie nr 610513-N-2017 z dnia 2017-11-02r.

1.      Informuję, że w przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego wraz z montażem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem pracowników w zakresie użytkowania w ramach projektu „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego” za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez OPTINEX ul. Jonkajtysa 4,16-300 Augustów, 79 248zł.

2.      Została złożona tylko jedna oferta, która spełnia wszystkie wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz Ustawy Pzp.

3.      Podpisanie umowy w sprawie wykonania zamówienia publicznego zgodnie z art.94 ust. 2 pkt 1 litera a Ustawy Pzp.

 

Proszę o potwierdzenie otrzymania zawiadomienia.

 

Z poważaniem,

Cezary Cieślukowski

Stowarzyszenie „Euroregion Niemen”