Zamówienia publiczne

Ogłoszenia i komunikaty

Przetarg na świadczenie usługi doradcy zawodowego

Zapraszamy do składania ofert w ramach przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi doradcy zawodowego w projekcie “Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego” Termin składania ofert: 10 grudnia 2019r. godz. 11:00 Miejsce świadczenia usługi: Centrum Doradztwa Edukacyjno –

Czytaj więcej »
Zamówienia Publiczne

Przetarg nieograniczony na świadczenie usługi doradcy zawodowego w ramach projektu “Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego”

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi doradcy zawodowego w ramach projektu „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego”. Zamówienie zostało podzielone na 2 części: Część 1 – Świadczenie usługi doradcy zawodowego w Centrum Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego (CDEZ) Powiatu Augustowskiego

Czytaj więcej »
Zamówienia Publiczne

Rozpoznanie cenowe z dnia 31.05.2019r.

W związku z realizacją projektu „Startuj z biznesem” o nr RPPD.02.03.00-20-0067/16 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, „Stowarzyszenie Euroregion Niemen” zaprasza

Czytaj więcej »

INFORMACJA O PROJEKCIE: ISO 9001 w administracji samorządowej Polski Wschodniej. Projekt „ISO 9001 w administracji samorządowej Polski Wschodniej” był realizowany przez Stowarzyszenie „Euroregion Niemen” w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug oraz Stowarzyszeniem Euroregion Karpacki Polska na obszarze województw: podlaskiego, warminińsko-mazurskiego, lubelskiego i podkarpackiego. Okres realizacji  projektu: 1 kwietnia 2009r. – 31 grudnia 2010r. Celem projektu było usprawnienie zarządzania w administracji samorządów województw objętych wsparciem poprzez wdrożenie systemu zarządzania jakością ISO 9001. Pracownicy 44 urzędów gmin, starostw powiatowych i urzędów marszałkowskich, które zadeklarowały uczestnictwo w projekcie wzięli udział w kompleksowym procesie szkoleniowo-doradczym prowadzącym do wdrożenia systemu zarządzania jakością oraz przyjęcia normy ISO 9001 i certyfikacji końcowej. Wybrane metody szkoleń i doradztwa gwarantowały szkolonym pracownikom nabycie umiejętności samodzielnego tworzenia dokumentacji potrzebnej do skutecznego zarządzania urzędem a także wzmocnienie koordynacji wyników najwyższego kierownictwa i całej kadry urzędu oraz wsparcie i rozwój kompetencji mających wpływ na usprawnienie wykonywanych zadań urzędu pod względem merytorycznym i organizacyjnym.

W ramach projektu przeprowadzono następujące działania:
a) Szkolenia kadry kierowniczej Jednostek Samorządów Terytorialnych,
b) Szkolenia pracowników Jednostek Samorządów Terytorialnych,
c) Szkolenia auditorów wewnętrznych Jednostek Samorządów Terytorialnych,
d) Szkolenia auditorów wiodących Jednostek Samorządów Terytorialnych,
e) Szkolenia pełnomocników ds. Zarządzania jakością w Jednostkach Samorządów Terytorialnych,
f) Przygotowanie do auditu Jednostek Samorządów Terytorialnych,
g) Certyfikacja zgodności funkcjonowania urzędu Beneficjenta Ostatecznego z normą
ISO 9001:2009,
h) Wdrożenie informatycznego systemu ds. zarządzania jakością.


Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet 5 Dobre
Zarządzanie, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.

Close Menu
Facebook