Najczęstsze uwagi do wniosków o płatność w projekcie

Po weryfikacji spływających wniosków o płatność w ramach projektu "Zmiany klimatu - zmiana nastawienia" dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pragniemy zwrócić uwagę beneficjentów na najczęściej popełniane błędy, których należy unikać:

  • we wniosku o płatność należy ująć wszystkie wydatki poniesione w okresie kwalifikowalności, tj. wydatki poniesione z otrzymanej zaliczki oraz wydatki poniesione ze środków własnych;
  •  wszystkie wydatki muszą być faktycznie poniesione w okresie realizacji projektu
  • jeżeli jeden dokument obejmuje kilka linii budżetowych, w jego opisie należy podać, jaka część kosztu dotyczy danej linii budżetowej, zaś w zestawieniu wydatków w sprawozdaniu finansowym w kolumnie „Kwota dokumentu brutto (PLN)” wpisujemy całkowitą wartość dokumentu z VAT, w kolumnie „Kwota dokumentu netto (PLN)” wpisujemy wydatków w sprawozdaniu finansowym w kolumnie „Kwota dokumentu brutto (PLN)” wpisujemy całkowitą wartość dokumentu bez VAT, zaś w kolumnie „Kwota kosztów kwalifikowalnych (PLN)” wpisujemy koszty kwalifikowalne dla danej linii budżetowej z tego dokumentu;
  • jeżeli jeden dokument finansowy dotyczy kilku linii budżetowych, wówczas wykazujemy go w zestawieniu wydatków tyle razy, ilu linii budżetowych dotyczy, jednakże sumując wydatki (w wierszu „Razem wydatki”) uwzględniamy taki dokument tylko raz;
  • do sprawozdania dołączamy zdjęcia dokumentujące działania projektowe w wersji elektronicznej.