Ogłoszenie o naborze w ramach konkursu

 

OGŁOSZENIE O NABORZE

 

Stowarzyszenie “Euroregion Niemen” jako Beneficjent dotacji NFOŚiGW, niniejszym ogłasza nabór wniosków w ramach Konkursu Mikrograntów.

 

Źródła finansowania

Konkurs Mikrograntów jest wdrażany w ramach dotacji udzielonej przez NFOŚiGW.

 

Głównym celem Konkursu jest podnoszenie świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju, budowanie społeczeństwa obywatelskiego w obszarze ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

 

Cele szczegółowe:

·         kształtowanie aktywnych postaw społeczeństwa w obszarze małej retencji i zagospodarowania wód opadowych z uwzględnieniem uwarunkowań przepisów UE jako elementu adaptacji do zmian klimatu,

·         aktywizacja społeczeństwa w obszarze dostosowania gospodarowania, w tym produkcji rolnej i gospodarki leśnej do zmian klimatu,

·         budowanie aktywnych postaw społecznych w obszarze ochrony przed skutkami zmian klimatu i przeciwdziałaniu jego skutkom w sektorach: infrastruktury, transportu i budownictwa,

·         promocja sadzenia drzew na obszarach narażonych na krótkotrwałe powodzie i erozję gleb jako elementu adaptacji do zmian klimatu,

·         promowanie znaczenia powierzchni biologicznie czynnej na terenach zurbanizowanych,

·         aktywizacja społeczeństwa w zakresie tworzenia kompleksowych planów adaptacji do zmian klimatu.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o Grant.

Do konkursu mogą przystąpić zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, w szczególności:

  • stowarzyszenia,
  • fundacje,
  • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
  • stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
  • spółdzielnie socjalne.

W konkursie nie mogą brać udziału podmioty wymienione w art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.): partie polityczne, związki zawodowe, organizacje pracodawców; samorządy zawodowe i fundacje utworzone przez partie polityczne

 

Zasady przyznawania grantów:

1.1.   Wysokość wnioskowanego Grantu może wynosić maksymalnie:

4000 PLN (cztery tysiące złotych 00/100) – dla tzw. ”miękkich” projektów

10000 PLN (dziesięć tysięcy złotych 00/100) – dla projektów inwestycyjnych.

1.2.   Minimalna wysokość Grantu może wynosić nie mniej niż:

1000 PLN (jeden tysiąc złotych 00/100) – dla projektów miękkich

4000 PLN (cztery tysiące złotych 00/100) – dla projektów inwestycyjnych.

1.3.   Okres realizacji projektów nie może być dłuższy niż:

3 miesiące – w przypadku projektów „miękkich”,

5 miesięcy – w przypadku projektów inwestycyjnych.

W ramach Konkursu projekty mogą być realizowane najwcześniej od 01.02.2016 r., a ich realizacja musi zakończyć się najpóźniej do 31.07.2016r., przy czym najpóźniej do dnia 10.08.2016 r. musi nastąpić rozliczenie projektu.

1.4.     Miejscem realizacji projektów powinny być województwo podlaskie lub/i województwo warmińsko-mazurskie.

1.5.     Granty są przyznawane na projekty realizowane w ramach niżej wymienionych 2 typów operacji:

I typ operacji:

Projekty miękkie obejmujące swym zakresem działania edukacyjne  realizowane w formie działań warsztatowych, konkursowych, imprez edukacyjnych, debat i innych tego typu narzędzi. Działania realizowane w ramach I typu operacji powinny być ukierunkowane na:

-        budowanie świadomości wśród społeczeństwa na temat zmian klimatu, jako poważnego problemu gospodarczego, społecznego i przyrodniczego, wymagającego aktywnych działań ze strony jednostek i przedsiębiorstw w kwestii adaptacji do zmian klimatu;

-        podniesienie świadomości społeczeństwa w zakresie wpływu działalności człowieka na środowisko i zmiany klimatyczne,

-        upowszechnianie wiedzy na temat adaptacji do zmian klimatu.

Obowiązkowym elementem każdego projektu miękkiego jest dwukrotne przeprowadzenie testów wiedzy wśród uczestników projektu (na początku i na końcu projektu). Celem testów wiedzy będzie zbadanie czy dzięki realizacji projektu nastąpił wzrost: wiedzy na temat adaptacji do zmian klimatu i przeciwdziałania ich skutkom, wiedzy z zakresu ochrony środowiska, świadomości ekologicznej, aktywności społeczności lokalnych na rzecz zrównoważonego rozwoju.

 

II typ operacji:

Projekty inwestycyjne obejmują realizację mikro-inwestycji w obszarach określonych poniżej:

-        adaptacja do zmian klimatu, w tym zagospodarowanie wód opadowych, mała retencja z uwzględnieniem uwarunkowań przepisów UE (w tym Ramowej Dyrektywy Wodnej i Dyrektywy Powodziowej);

-        ochrona różnorodności biologicznej i gospodarki leśnej w kontekście zmian klimatu;

-        stworzenie lokalnych systemów monitorowania i ostrzegania przed zagrożeniami;

-        poszukiwanie oraz wdrażanie nowych, innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych i technicznych wspierających adaptację do zmian klimatu;

-        sadzenie drzew na obszarach narażonych na krótkotrwałe powodzie i erozję gleb;

-        prowadzenie czynnej ochrony ekosystemów oraz występujących w nich siedlisk i gatunków;

-        przeciwdziałanie zanikaniu owadów zapylających;

-        zakładanie, odtworzenie, pielęgnacja ostoi - zadrzewień i zakrzewień śródpolnych,

-        zakładanie, pielęgnacja i zagospodarowanie małych zbiorników wodnych.

 

Każdy wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek o dofinansowanie.

Wniosek może obejmować realizację tylko jednego typu operacji: projekt miękki (I typ operacji) lub projekt inwestycyjny (II typ operacji).

Działania realizowane w ramach dofinansowanych grantów służących adaptacji do zmiany klimatu powinny być zgodne z założeniami „Strategicznego Planu Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030”.

 

Sposób składania wniosków:

Wniosek należy złożyć wg Formularza, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Nabór Wniosków będzie prowadzony w okresie od 20.01.2016r. do 18.02.2016r. Każdy Wnioskodawca może złożyć maksymalnie jeden Wniosek. Kompletny Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami należy dostarczyć:

-        w formie papierowej (osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera) na adres:

Stowarzyszenie „Euroregion Niemen”

ul. Wesoła 22

16-400 Suwałki

-        oraz w formie elektronicznej na adres: euroregion@niemen.org.pl

Wnioski składane osobiście będą przyjmowane od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-16:00.

Do wniosku należy dołączyć:

  • aktualny odpis z KRS lub innego rejestru (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania Wnioskodawcy), statut Wnioskodawcy (podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wnioskodawcy),
  • w przypadku projektów inwestycyjnych – dokumenty potwierdzające, że inwestycja jest gotowa do realizacji, w tym zgody/opinie itp.

 

Strona internetowa konkursu:

http://mikrodotacje.biznesiprawo.eu


Dokumenty do pobrania:

Regulamin konkursu

Wniosek o przyznanie grantu

Instrukcja wypełniania wniosku

Umowa o dofinansowanie

Oświadczenie Beneficjenta - załącznik do Umowy

Karta oceny formalnej

Karta oceny merytorycznej

Wytyczne dot. kosztów kwalifikowalnych

Wniosek o płatność