Spotkanie FERP z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Rozwoju panem Adamem Hamryszczakiem

Spotkanie Federacji Euroregionów Rzeczypospolitej Polskiej z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Rozwoju panem Adamem Hamryszczakiem.

 

Na zaproszenie Ministra pana Adama Hamryszczaka odbyło się spotkanie dotyczące współpracy pomiędzy Ministerstwem Rozwoju i Federacją Euroregionów Rzeczypospolitej Polskiej. Minister podkreślił że Euroregiony odgrywają bardzo ważną rolę w kształtowaniu dobrosąsiedzkich kontaktów na wszystkich granicach Polski.

Czesław Fiedorowicz, Przewodniczący Zarządu FERP, podziękował panu Ministrowi za zaproszenie na spotkanie, jak również za pomoc w zorganizowaniu posiedzenia Zarządu oraz V Walnego Zebrania Delegatów.

Podczas spotkania dyskutowano na temat możliwości zacieśniania współpracy pomiędzy Euroregionami, Federacją Euroregionów Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ministerstwem Rozwoju. Omówiono wyniki ewaluacji programów transgranicznych przeprowadzonej na zlecenie Ministerstwa Rozwoju.

Euroregiony zaprezentowały małe projekty z EWT jako wartość dodaną FMP. Na przykładzie granicy polsko-czeskiej dyrektor pan Marcin Filip zaprezentował doświadczenia Euroregionu BESKIDY. Dobre praktyki FMP przedstawiła z-ca dyrektora Euroregionu POMERANIA pani Irena Stróżyńska, prezentując projekty medyczne i językowe. Dużym problemem jest brak FMP w programach na granicy wschodniej w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa. Rola Euroregionów w tych programach została ograniczona  do roli wnioskodawców oraz obserwatorów w KM.

Poziom współfinansowania wkładu własnego FMP z budżetu państwa wynosić będzie 10% i 5% bez szans na jego podwyższenie.

Minister Hamryszczak zadeklarował możliwość włączenia przedstawicieli FERP do zespołu opracowującego dokumenty na kolejny okres wsparcia po 2020r.

Przewodniczący Zarządu pan Czesław Fiedorowicz przyjął jako zadanie opracowanie stanowiska FERP odnośnie okresu po 2020r. Dokumentując dotychczasowe osiągnięcia i wartość małych projektów, euroregiony przygotują przykłady projektów, które ewaluowały od idei poprzez małe projekty do ważnych przedsięwzięć transgranicznych.

Minister pogratulował Euroregionom dotychczasowej pracy i obiecał szerszy udział resortu w aktywnościach euroregionalnych.