Startuj z biznesem - dotyczy kwalifikowalności podatku VAT

 

 

Uwaga! Kwalifikowalność podatku VAT od dotacji dla uczestnika projektu na rozpoczęcie działalności gospodarczej udzielonej w ramach Działania 2.3 (dotyczy projektu „Startuj z biznesem” o nr RPPD.02.03.00-20-0067/16)

Zgodnie ze stanowiskiem Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 informujemy, że w przypadku czynnych podatników VAT istnieje możliwość wystąpienia niekwalifikowalności podatku VAT od zakupu towarów i usług dokonanych w ramach uzyskanej dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego. W związku z czym równowartość odliczonego lub zwróconego, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2014 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2017.1721), podatku od uzyskanej dotacji inwestycyjnej będzie podlegała zwrotowi.

Aktualne stanowisko Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w danej kwestii dostępne będzie na stronie www.syscopolska.pl oraz www.niemen.org.pl.