Walne Zebranie Delegatów Federacji Euroregionów RP

We wtorek, 21.06.2015r. w budynku Ministerstwa Rozwoju w Warszawie odbyło się V Walne Zebranie Delegatów Federacji Euroregionów Rzeczpospolitej Polskiej (FERP). Zebrani przedstawiciele Euroregionów z granic całej Polski przy gościnnym udziale Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, pana Dawida Laska, zapoznali się między innymi ze sprawozdaniami Przewodniczącego Federacji Euroregionów Rzeczpospolitej Polskiej, pana Czesława Fiedorowicza oraz Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, pana Cezarego Cieślukowskiego, omówili kierunki działań w najbliższym roku, w tym możliwe formy współpracy Federacji z Ministerstwem Rozwoju oraz podjęli uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności FERP, sprawozdania  Komisji Rewizyjnej oraz sprawozdania finansowego za 2015r. i przeznaczenia zysku; udzielenia Zarządowi absolutorium za rok 2015r.; wysokości składki członkowskiej obowiązującej w roku 2017; uchwalenia Planu Finansowego na rok 2016.

Dodatkowo delegaci FERP dokonali uzupełniającego wyboru członka Zarządu FERP.  W wyniku tajnego głosowania przeprowadzonego podczas posiedzenia wybrany został nowy członek Zarządu, reprezentant Euroregionu Tatry, pan Antoni Karlak. Zastąpił on w zarządzie pana Bogusława Waksmundzkiego.

Stowarzyszenie „Euroregion Niemen” na Walnym Zebraniu Delegatów Federacji Euroregionów było reprezentowane przez Przewodniczącego Konwentu, pana Cezarego Cieślukowskiego.