Nabór Partnera do projektu

Stowarzyszenie ‘Euroregion Niemen” z siedzibą w Suwałkach ul. Wesoła 22;  działając zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności, finansowanych w perspektywie 2014 – 2020 ogłasza otwarty nabór  Partnera  do wspólnego  przygotowania i realizacji projektu w konkursie nr POWR.02.21.00 – IP.09-00-001/21 ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Close Menu
Facebook