Ogłoszenie o naborze partnera  do projektu

 Stowarzyszenie „Euroregion Niemen” z siedzibą w Suwałkach ul. Wesoła 22,   działając zgodnie z art. 33 ust. 2-4a Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności, finansowanych w perspektywie 2014 – 2020 ogłasza otwarty nabór  Partnera  do wspólnego  przygotowania i realizacji projektu w konkursie nr POWR.02.21-00 – IP.09-00-004/20  ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji   
Działanie 2.21 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach, typ 4.

Pliki do pobrania:

Close Menu
Facebook