Ogłoszenie o naborze partnera  do projektu

Stowarzyszenie ‘Euroregion Niemen” z siedzibą w Suwałkach ul. Wesoła 22;   działając zgodnie z art. 33 ust. 2-4a Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności, finansowanych w perspektywie 2014 – 2020 ogłasza otwarty nabór  Partnera  do wspólnego  przygotowania i realizacji projektu w konkursie nr POWR.01.02.01 – IP.11-20-001/20 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój


Oś Priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich  
Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy
Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego 
 

Celem partnerstwa jest wspólna realizacja poprzez instrumenty i usługi rynku pracy projektu służącemu rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia tj.  wsparcia osób młodych w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej poprzez udzielenie pomocy bezzwrotnej (dotacji) na utworzenie przedsiębiorstwa oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, a także wsparcie pomostowe.  

Grupę docelową będą stanowić wyłącznie osoby bierne zawodowo lub osoby bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy w wieku 18-29 lat (wiek uczestnika ustala się na podstawie daty urodzenia w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie) z województwa podlaskiego (osoby fizyczne, które zamieszkują lub uczą się na obszarze województwa podlaskiego w rozumieniu Kodeksu cywilnego), które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. Uczestnikami projektu nie mogą być osoby należące do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w poddziałaniu1.3.1.

Planowany czas realizacji projektu – 24 miesiące (w latach 2021-2023).

Projekt będzie realizowany na podstawie umowy partnerskiej zawartej pomiędzy Stowarzyszeniem „Euroregion Niemen” (Lider) a Partnerem spoza sektora finansów publicznych wyłonionym w drodze niniejszego naboru.

Wymagania wobec Partnera/Partnerów:

 1. Posiada co najmniej 3 letnie doświadczenie w zakresie udzielania dotacji, pożyczek lub poręczeń na utworzenie lub rozwój przedsiębiorstw w okresie ostatnich 6 lat do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie;
 2. Posiada siedzibę na terenie województwa, w którym będzie realizowany projekt.
 3. Wniesie do projektu zasoby ludzkie (dysponuje odpowiednim potencjałem osobowym zdolnym do realizacji działań, w których Partner zamierza uczestniczyć), organizacyjne, technicznych lub finansowych.
 4. Posiada obrót za ostatni zatwierdzony rok obrotowy zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 121 poz. 591 z późń. zm.) w wysokości co najmniej 2 mln zł.
 5. Będzie uczestniczyć w realizacji projektu na każdym jego etapie, co oznacza przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu we współpracy z Stowarzyszeniem „Euroregion Niemen” oraz wspólną realizację projektu.
 6. Prowadzi działania zgodne  z celami partnerstwa i konkursu.
 7. Zapoznał się z dokumentacją konkursu  nr. POWR.01.02.01 – IP.11-20-001/20 zamieszczoną pod adresem:  https://wupbialystok.praca.gov.pl/web/power/-/13419144-nabor-wnioskow-nr-powr-01-02-01-ip-11-20-001-20-dotyczacy-zwiekszenia-mozliwosci-zatrudnienia-osob-mlodych-do-29-r-z
 8. Wyraża zgodę na upublicznienie informacji o wybraniu jego podmiotu do pełnienia funkcji Partnera.
 9. W naborze nie mogą brać udziału:
 10. podmioty wykluczone z możliwości ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. 2019 r., poz. 868 z późn zm.);
 11. podmioty, wobec których orzeczono zakaz dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 1 i 4 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. 2019 r., poz. 868 z późn zm.);
 12. podmioty, wobec których zastosowanie mają zapisy art. 9 ust. 1 pkt 2a Ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U. 2020 poz. 358);
 13. podmioty, z którymi rozwiązano w trybie natychmiastowym umowęo dofinansowanie projektu realizowanego ze środków PO WER z przyczyn leżących po ich stronie.
 14. Podmioty  które zalegają z uiszczaniem podatków, jak również z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub innych należności wymaganych odrębnymi przepisami.

Kryteria wyboru Partnera/Partnerów:

1. Zgodności działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa (0-10).

2. Wkład potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa (0-15).

3. Doświadczenia w realizacji projektów o podobnym charakterze (0-15).

Informacje dodatkowe:

 1. Z wybranym Partnerem zostanie zawarta umowa partnerska.
 2. Udział Partnera w realizacji projektu nie jest gwarantowany. Ostateczną decyzję podejmuje Przewodniczący Konwentu Stowarzyszenia Euroregion Niemen.
 3. Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo unieważnienia/zawieszenia naboru bez podawania przyczyny.

Termin składania ofert: 12.10.2020 – 02.11.2020 r  do godziny 15:30

Wymagane jest złożenie oferty na załączonym do ogłoszenia druku – Załącznik nr 1. Do oferty należy dołączyć:

 1. Aktualny odpis z rejestru lub odpowiedniego wyciągu z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta.
 2. aktualny statut podmiotu;
 3. dokumenty określające sytuację finansową podmiotu (za ostatni zamknięty okres rozliczeniowy):
 4. sprawozdanie finansowe – bilans oraz rachunek zysków i strat (w przypadku Partnerów sporządzających powyższe dokumenty zgodnie z przepisami ustawy
  o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.) lub
 5. uproszczone sprawozdanie finansowe – uproszczony bilans oraz rachunek zysków
  i strat (w przypadku partnerów niezobligowanych do sporządzania dokumentów,
  o których mowa w pkt.1).
 6. Inne dokumenty mogące mieć znaczenie z punktu widzenia projektu.

Dokumenty wraz z ofertę wraz dodatkowymi dokumentami należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Otwarty nabór Partnera w ramach konkursu POWR.01.02.01 – IP.11-20-001/20                                                                                      

Ofertę można złożyć osobiście lub drogą elektroniczną na adres: julia.kosciuch@niemen.org.pl

Stowarzyszenie Euroregion Niemen

ul. Wesoła 22

16-400 Suwałki

w godz. 8.00-16.00 lub przesłać pocztą na w/w adres.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do jednostki.

Ofertę pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku:

 1. Złożenia po terminie,
 2. Wycofania przez oferenta.

Informacja dotycząca wyboru Partnera zostanie opublikowana na stronie internetowej www.niemen.org.pl

Close Menu
Facebook