Podlaskie Centrum Wspierania Ekonomii Społecznej

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego.

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego poprzez działania wspierające podmioty ekonomii społecznej oraz utworzenie 108 miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych na terenie subregionu suwalskiego.

Lider projektu:

Centrum Aktywności Społecznej „Pryzmat” w Suwałkach

Partnerzy projektu:

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach, Stowarzyszenie „Euroregion Niemen”, Park Naukowo-Technologiczny Polska Wschód w Suwałkach Sp. z o.o.

Obszar realizacji projektu:

Miasto Suwałki oraz powiaty: augustowski, sejneński, sokólski, suwalski, moniecki.

Okres realizacji:

od 01-03-2017 do 28-02-2020

Wartość projektu:

7 182 321, 65 zł, w tym dofinansowanie: 6 936 205,56

Euroregion: 1 031 687,00, w tym dofinansowanie 980 557,07

Krótki opis działań i rezultatów :

W ramach projektu uczestnicy (osoby z woj. podlaskiego – subregionu suwalskiego) otrzymają wsparcie w postaci m.in. szkoleń, doradztwa, wizyt studyjnych, wsparcia finansowego, indywidualnej opieki specjalistów.

Euroregion: realizacja działań animacyjnych; działań na rzecz rozwoju Partnerstwa „Trójkąta pożytku publicznego” (2 edycje po 6 szkoleń, 2 wizyty studyjne, 10 warsztatów specjalistycznych, konferencja międzynarodowa prezentująca dobre praktyki); działań edukacyjno-integracyjnych (organizacja stanowiska MPED podczas 30 imprez); wsparcie marketingowe (wydanie 22 pakietów); udzielenie wsparcia finansowego na założenie PS przez podmioty prawne (dotacje i wsparcie pomostowe).

Realizacja projektu pozwoli przełamać bierność, zwiększy motywację do działania i wpłynie na polepszenie sytuacji, wesprze PES dając im niezbędną wiedzę.

Rezultaty: udzielenie wsparcia 143 osobom zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym; przystąpienie 9 środowisk do wspólnej realizacji przedsięwzięcia mającego na celu rozwój ekonomii społ,; wypracowanie założeń co do utworzenia podmiotu ekonomii społecznej przez 12 grup inicjatywnych; utworzenie 5 miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych.

Przejdź do strony internetowej projektu www.pcwes.org.pl

Close Menu
Facebook