Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego

Partnerski program zintegrowany „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego” realizowany w ramach działania 3.2 „Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu” RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 przyznaje wsparcie w formie tzw. „bonu na szkolenie” skierowane do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane rozwijaniem kompetencji w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych (TIK) i języków obcych oraz nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności poprzez kursy kompetencji ogólnych, rozwijanie kompetencji i umiejętności osób dorosłych istotnych z punktu widzenia funkcjonowania na rynku pracy, w celu nabycia lub zmiany posiadanych kwalifikacji i poziomu wykształcenia, poprzez studia podyplomowe oraz poradnictwo edukacyjno – zawodowe.

  • Bon na szkolenie przyznawany jest w wysokości 90% kosztów kursu/szkolenia/studiów podyplomowych.
  • Udział własny wynosi 10% kosztów kwalifikowalnych.
  • Czas trwania projektu: 1 lipca 2017r. – 31 maja 2020r.

Strona internetowa projektu: www.bonnaszkolenie.pl

Poddziałanie 3.2.1 Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki

Cele: Podniesienie kompetencji i kwalifikacji 1941 osób dorosłych (1010 K, 931 M) mieszkańców subregionu suwalskiego, poprzez ich udział w szkoleniach, kursach i studiach podyplomowych dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb oraz wsparcie w zakresie wyboru ścieżki kształcenia poprzez udział w doradztwie edukacyjno-zawodowym w okresie od 01 czerwca 2017r. do 31 maja 2020r.

Planowane efekty:

  • Objęcie wsparciem 1941 osób dorosłych (1010 K, 931 M) mieszkańców subregionu suwalskiego

Okres realizacji projektu: 1 lipca 2017r. do 30 czerwca 2020r.

Wartość projektu: 20 444 391,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 18 399 951,88 zł

Lider: Miasto Suwałki

Partnerzy: Powiat Suwalski, Powiat Augustowski, Powiat Sejneński, Powiat Moniecki, Powiat Grajewski, Stowarzyszenie “Euroregion Niemen”

Projekt skierowany jest do dorosłych mieszkańców subregionu suwalskiego.

Poddziałanie 3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych

Cele projektu: Podniesienie kompetencji i kwalifikacji 584 osób dorosłych (304 K, 280 M) mieszkańców subregionu suwalskiego, poprzez ich udział w szkoleniach i kursach dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb oraz wsparcie w zakresie wyboru ścieżki kształcenia poprzez udział w doradztwie edukacyjno-zawodowym w okresie od 01 czerwca 2017r. do 31 maja 2020r.

Planowane efekty:

  • Objęcie wsparciem 584 osób dorosłych (304 K, 280 M) mieszkańców subregionu suwalskiego

Wartość projektu:10 222 161,40 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 9 199 945,25 zł

Lider: Miasto Suwałki

Partnerzy: Powiat Suwalski, Powiat Augustowski, Powiat Sejneński, Powiat Moniecki, Powiat Grajewski, Stowarzyszenie “Euroregion Niemen”

Projekt skierowany jest do dorosłych mieszkańców subregionu suwalskiego.

Strona internetowa projektu: www.bonnaszkolenie.pl

Close Menu
Facebook