Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej z dnia 3 listopada 2020 

Ds. wyboru Partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Oś Priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy

Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego 

numer konkursu  POWR.01.02.01 – IP.11-20-001/20

Close Menu
Facebook