Zapraszamy do składania ofert w ramach przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi doradcy zawodowego w projekcie “Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego”

Termin składania ofert: 10 grudnia 2019r. godz. 11:00

Miejsce świadczenia usługi: Centrum Doradztwa Edukacyjno – Zawodowego Powiatu Sejneńskiego, ul. Łąkowa 1, 16-500 Sejny

Rodzaj umowy: umowa-zlecenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ_02.12.2019

Ogłoszenie nr 630648-N-2019 z dnia 2019-12-02 r.

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 Oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 4 dot. braku przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 5 Wykaz osób

Informacja z otwarcia ofert 10.12.2019

 Zawiadomienie o rostrzygnięciu Część 1

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu Część 2

Close Menu
Facebook