RADA EUROREGIONU

Rada Euroregionu jest najwyższym jego organem. Każda ze Stron deleguje do Rady po sześciu przedstawicieli. Przedstawiciele każdej ze Stron wykonują funkcje członków Rady (Prezydium) w okresie kadencji delegującej ich instytucji i pełnią swe funkcje do wyborów nowych przedstawicieli. W każdej chwili każda ze Stron może odwołać delegowanego przez siebie członka Rady (Prezydium), informując wcześniej o tym Prezydium Rady. W  miejsce odwołanego członka Strona w ciągu miesiąca deleguje nowego przedstawiciela.

Posiedzenia Rady odbywają się nie rzadziej niż dwa razy do roku i są otwarte, jeżeli Rada nie postanowi inaczej. Nadzwyczajne posiedzenia Rady Euroregionu są zwoływane na prośbę którejś ze Stron. W posiedzeniach Rady i jej pracach, z prawem głosu doradczego, mogą brać udział przedstawiciele władz państwowych Stron oraz organizacji międzynarodowych. Pracami Rady Euroregionu kieruje Przewodniczący Rady, wybierany spośród członków Rady, według zasady rotacji.

Do kompetencji Rady należy:
 1. omawianie i zatwierdzanie wspólnych projektów współpracy transgranicznej, prowadzonej w ramach Euroregionu, zapewnienie ich finansowania i realizacji;
 2. dokonywanie zmian w Statucie;
 3. przyjmowanie nowych członków i pozbawianie członkostwa w Euroregionie oraz nadawanie członkostwa honorowego oraz statutu obserwatora;
 4. podejmowanie decyzji w sprawach budżetu Euroregionu;
 5. wybór Prezydium Rady Euroregionu;
 6. powoływanie członków Sekretariatu;
 7. uchwalanie regulaminów Rady, Prezydium i Sekretariatu;
 8. zatwierdzanie i zmiany regulaminu Rady, Prezydium, Komisji Rewizyjnej, Sekretariatu i Grup Roboczych;
 9. powoływanie stałych i doraźnych Grup Roboczych do realizacji określonych zadań w wybranych  dziedzinach współpracy transgranicznej oraz uchwalanie regulaminów ich pracy;
 10. podejmowanie uchwał dotyczących członkostwa Euroregionu w organizacjach międzynarodowych; podejmowanie uchwał w innych sprawach określonych w Statucie;
 11. zatwierdzanie symboliki Euroregionu;Wszystkie uchwały podejmowane są na zasadzie konsensusu Stron. Szczegółowe zasady działalności Rady określa jej regulamin.
Close Menu
Facebook