STATUT
STOWARZYSZENIA „EUROREGION NIEMEN”
(tekst jednolity na dzień  23 listopada 2015r.)
Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1.

Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie „Euroregion Niemen” zwane dalej Stowarzyszeniem działa na podstawie przepisów ustawy z 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity – Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855).

§ 2.

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Suwałki.

§ 3.

1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

2. Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

§ 4.

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji.

§ 5.
1. Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności obszar Euroregionu Niemen.

2. Stowarzyszenie może działać także za granicą.

§ 6.

Stowarzyszenie używa godła i pieczęci.
Wzór godła i pieczęci ustala Konwent Stowarzyszenia.

Rozdział II

Cele i środki działania

§ 7.
1. Najwyższym celem Stowarzyszenia jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju społeczno–gospodarczego części polskiej Euroregionu Niemen, w tym wspieranie trwałego rozwoju, w zgodzie z prawami natury, poprawianie warunków życia mieszkańców, rozkwit wszelkich prawem dozwolonych form współpracy przygranicznej i transgranicznej z regionami sąsiednich krajów oraz promocja uczestnictwa Polski w strukturach Wspólnoty Europejskiej.
2. Cele Stowarzyszenia realizowane są w szczególności z uwzględnieniem specyfiki położenia regionu w obszarze styku granic Polski, Litwy, Białorusi, Rosji oraz szans, jakie to położenie stwarza dla wszystkich czterech stron.
§ 8.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe poprzez:
1) organizowanie i koordynowanie całokształtu współpracy transgranicznej podmiotów strony polskiej z podmiotami regionu innych krajów w ramach Euroregionu Niemen,
2) zarządzanie środkami Unii Europejskiej w ramach popierania współpracy przygranicznej,
3) prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej „Euroregion Niemen”,
4) prowadzenie Sekretariatu Strony Polskiej Rady „Euroregion Niemen”,
5) realizacja projektów własnych w ramach programów pomocowych,

6) prowadzenie działalności szkoleniowej i edukacyjnej.

§ 9.

Stowarzyszenie, dla realizacji statutowych celów, może powoływać inne organizacje w granicach prawem dozwolonych.

Rozdział III

Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki

§ 10.
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) członków zwyczajnych,
2) członków wspierających,

3) członków honorowych.

§ 11.
1. Członkiem zwyczajnym może być każdy samorząd terytorialny Rzeczypospolitej Polskiej i organizacje pozarządowe prowadzące działalność na terenie RP, które na mocy uchwały właściwych organów wyraziły wolę przystąpienia do Stowarzyszenia.
2. Członkiem honorowym może zostać osoba prawna lub organizacja pozarządowa, które wniosły wybitny wkład w rozwój idei stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosły zasługi dla Stowarzyszenia.

3. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje na rzecz Stowarzyszenia pomoc finansową lub rzeczową.

§ 12.
1. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Konwent Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji.

2. Nadanie godności Członka Honorowego następuje przez Konferencję Krajową Stowarzyszenia na wniosek Konwentu Stowarzyszenia.

§ 13.

1. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia obowiązani są:
1) przyczyniać się do wzrostu, roli i znaczenia Stowarzyszenia,
2) dbać o jego dobre imię,
3) popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia,
4) przestrzegać przepisów prawa i postanowień statutu,
 5) regularnie opłacać składki i ponosić inne opłaty, których wysokość określa Zarząd Stowarzyszenia,
6) brać czynny udział w zebraniach Stowarzyszenia.
2. Członek zwyczajny ma prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia, a w szczególności:
1) przysługuje mu czynne i bierne prawo wyborcze,
2) może wnioskować we wszystkich sprawach Stowarzyszenia,
3) korzystać z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności,

4) korzystać z innych możliwości działania jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie.

§ 14.
Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje przez:
1) rezygnację pisemną złożoną Konwentowi Stowarzyszenia,
2) wykluczenie przez Konwent Stowarzyszenia w drodze uchwały:
a) za działalność sprzeczną ze statutem Stowarzyszenia,
b) za działalność sprzeczną z uchwałami Stowarzyszenia,

c) za nieuregulowanie składek członkowskich.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§ 15.
Władzami Stowarzyszenia są:
1) Konferencja Krajowa Stowarzyszenia.
2) Konwent Stowarzyszenia.

3) Komisja Rewizyjna.

§ 16.
1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej zgłoszonej liczby kandydatów. Na członka
władz wybiera się kandydata spośród obecnych i nieobecnych członków. W przypadku nieobecności musi być ich pisemna zgoda. Zgromadzeni mogą postanowić o głosowaniu tajnym.

2. W przypadku ustąpienia, wykluczenia członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji można uzupełnić składy osobowe władz wybieralnych, na zasadach jak w ust. 1, na okres do końca danej kadencji.

§ 17.
Uchwały władz Stowarzyszenia, jeżeli statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Zgromadzeni mogą uchwalić, że głosowanie jest tajne.

Konferencja Krajowa Stowarzyszenia

§ 18.
1. Konferencja Krajowa jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Na Konferencji Krajowej Stowarzyszenia członkowie są reprezentowani przez :
1) samorządy województw – po dwóch przedstawicieli
2) samorządy powiatowe i gminne – po jednym przedstawicielu,
3) organizacje pozarządowe – po jednym przedstawicielu.

3. O miejscu i terminie i proponowanym porządku obrad Konwent Stowarzyszenia powiadamia członków Stowarzyszenia co najmniej na 7 dni przed terminem Konferencji Krajowej Stowarzyszenia, listem poleconym. Proponowany porządek może być zmieniony przez Konferencję Krajową Stowarzyszenia.

§ 19.
Do kompetencji Konferencji Krajowej Stowarzyszenia należy:
1) uchwalanie statutu Stowarzyszenia,
2) uchwalanie budżetu i programu działania Stowarzyszenia,
3) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Konwentu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej,
4) uchwalanie regulaminu władz Stowarzyszenia,
5) wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia,
6) udzielanie absolutorium ustępującemu Konwentowi Stowarzyszenia,
7) uchwalanie zmian statutu,
8) powoływanie w drodze podejmowanych uchwał innych organizacji,
9) ustalanie wysokości składek członkowskich,
10) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczenia pozostałego po rozwiązaniu majątku,
11) nadawanie i pozbawianie godności Członka Honorowego,
12) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,

13) podejmowanie uchwał w innych spraw ach wniesionych pod obrady.

§ 20.
1. Konferencja Krajowa Stowarzyszenia zwoływana jest minimum raz w roku przez Konwent Stowarzyszenia i obraduje wg uchwalonego regulaminu.
2.Nadzwyczajna Konferencja Krajowa Stowarzyszenia może być zwołana:
1) z inicjatywy Konwentu Stowarzyszenia,

2) na wniosek co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia.

Konwent Stowarzyszenia

§ 21.

1. Konwent Stowarzyszenia kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Konferencji Krajowej Stowarzyszenia, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Konferencją Krajową Stowarzyszenia.

2. Konwent Stowarzyszenia składa się z 5 członków w tym: Przewodniczącego Konwentu oraz Wiceprzewodniczącego. Przewodniczącego Konwentu wybiera Konferencja Krajowa Stowarzyszenia spośród zgłoszonych kandydatur. Wiceprzewodniczącego Konwentu wybierają spośród siebie członkowie Konwentu Stowarzyszenia.

 3. Do zakresu działań Konwentu Stowarzyszenia należy:
1) realizacja celów Stowarzyszenia oraz uchwał Konferencji Krajowej Stowarzyszenia,
2) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
3) zwoływanie Konferencji Krajowej Stowarzyszenia i Nadzwyczajnej Konferencji Krajowej Stowarzyszenia,
4) określenie szczegółowych kierunków działania Stowarzyszenia,
5) przygotowanie projektu budżetu Stowarzyszenia,
6) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
7) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich w tym przyjmowanie i skreślanie z listy członków,
8) prowadzenie dokumentacji członkowskiej,
9) wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie członkostwa honorowego Stowarzyszenia,
10) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Konferencji Krajowej Stowarzyszenia,

11) wykonywanie innych zadań nie przydzielonych przepisami statutu lub uchwałami Konferencji Krajowej Stowarzyszenia.

4. Posiedzenia Konwentu Stowarzyszenia odbywają się w każdym czasie nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące.

5. W posiedzeniu Konwentu Stowarzyszenia mogą brać udział Członkowie Komisji Rewizyjnej oraz zaproszeni goście z głosem doradczym.

6. Posiedzeniami i pracą Konwentu Stowarzyszenia kieruje Przewodniczący Konwentu Stowarzyszenia. W razie jego nieobecności zastępuje go Wiceprzewodniczący Konwentu Stowarzyszenia lub inny wyznaczony członek Konwentu Stowarzyszenia.

7. Posiedzenia Konwentu Stowarzyszenia prowadzone są w obecności co najmniej trzech jego członków. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego obrad.

§ 22.
Konwent realizuje swoje zadania przy pomocy Biura Stowarzyszenia. Biurem Stowarzyszenia kieruje Dyrektor.

Dyrektora powołuje Konwent.

§ 23.

Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia składają wspólnie Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Konwentu Stowarzyszenia i osoba upoważniona uchwałą Konwentu Stowarzyszenia.

Komisja Rewizyjna
§ 24.
1. Komisja Rewizyjna jest władz ą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad działalnością Konwentu Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków w tym: Przewodniczącego i Sekretarza.
3. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrola bieżącej pracy Konwentu Stowarzyszenia,
2) składanie wniosków na Konferencji Krajowej Stowarzyszenia w sprawie absolutorium dla Konwentu Stowarzyszenia,
3) kontrola, przynajmniej raz w roku, finansów Stowarzyszenia,
4) składanie na Konferencji Krajowej Stowarzyszenia sprawozdania ze swej działalności.
Rozdział V

Majątek Stowarzyszenia

§ 25.
1. Majątek Stowarzyszenia powstaje z:
1) składek członkowskich,
2) darowizn,
3) spadków,
4) zapisów,
5) dochodów z majątku Stowarzyszenia,
6) ofiarności publicznej,

7) dotacji.

§ 26.

1. Składki członkowskie wpłacane są w dwóch równych ratach:
1) pierwsza rata do końca I kwartału,

2) druga rata do końca II kwartału.

2.Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki według zasad określonych przez Konferencję Krajową Stowarzyszenia w ciągu jednego miesiąca od otrzymania powiadomienia o przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia.

§ 27.
1. Gospodarka majątkiem Stowarzyszenia prowadzona jest na podstawie budżetu obejmującego dochody i wydatki.

2. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

Rozdział VI

Przepisy końcowe

§ 28

Uchwałę w sprawie zmiany statutu podejmuje Konferencja Krajowa Stowarzyszenia większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 29.
Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu pozostałego majątku podejmuje Konferencja Krajowa Stowarzyszenia większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
§ 30
1. Likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie Konwentu Stowarzyszenia.
2. Obowiązki likwidatora określa ustawa – Prawo o Stowarzyszeniach.
3. Majątek zlikwidowanego Stowarzyszenia przeznacza się na cel określony w uchwale

Konferencji Krajowej Stowarzyszenia.

§ 31.

W sprawach nieuregulowanych Statutem obowiązują przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. – Prawo o stowarzyszeniach /tekst jednolity – Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855/.

                                           Przewodniczący Konwentu

                               Cezary Cieślukowski

 

POBIERZ Statut Stowarzyszenia “Euroregion Niemen” 2015

Close Menu
Facebook