ZWIĄZEK TRANSGRANICZNY

Inicjatywa utworzenia euroregionu pojawiła się na początku 1995 roku w Deklaracji II Bałtyckiego Forum Gospodarczego, a w listopadzie podpisano porozumienie o utworzeniu Biura Euroregionu Niemen. W dniu 6 czerwca 1997 roku w Augustowie „Porozumienie o utworzeniu Związku Transgranicznego Euroregion Niemen”, podpisali przedstawiciele strony polskiej, białoruskiej i litewskiej. 4 kwietnia 2002 roku w Białymstoku przyjęto w skład Związku obwód kaliningradzki Federacji Rosyjskiej.

Celem podpisania „Porozumienia o utworzeniu Związku Transgranicznego Euroregionu Niemen” jest rozwój współpracy regionów przygranicznych w następujących dziedzinach: 
• wszechstronnego rozwoju ekonomicznego
• zagospodarowania przestrzennego
• infrastruktury publicznej
• oświaty, ochrony zdrowia, kultury, sportu i turystyki
• ochrony środowiska
• likwidacji zagrożeń i klęsk żywiołowych
• rozwijania kontaktów między mieszkańcami obszarów przygranicznych oraz współpracy instytucjonalnej, a także współpracy podmiotów gospodarczych.

Close Menu
Facebook