STARTUJ Z BIZNESEM - dokumenty rekrutacyjne

 

Szanowni Państwo,

poniżej zamieszczamy dokumenty rekrutacyjne do projektu „Startuj z biznesem” nr RPPD.02.03.00-20-0067/16:

Regulamin projektu

Regulamin rekrutacji Uczestników projektu

Załącznik nr 1: Formularz rekrutacyjny

Załącznik nr 2: Karta oceny formalnej formularza rekrutacyjnego

Załącznik nr 3: Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego

Załącznik nr 4: Karta predyspozycji Kandydata do prowadzenia działalności gospodarczej

Załącznik nr 5: Plan rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o inteligentne specjalizacje województwa podlaskiego na lata 2015-2020

Poniżej zamieszczamy również listy kodów PKD wykluczonych z możliwości uzyskania dofinansowania, zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014:

Kody pkt wykluczone z dofinansowania

 

Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w terminie i w sposób zgodny z informacjami zawartymi w Regulaminie rekrutacji Uczestników Projektu.

 

Jednocześnie informujemy, że rekrutacja do projektu rozpocznie się
dnia 08.05.2018 r. i zakończy 21.05.2018 r.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA W TYM TERMINIE DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH !

 

Poniżej prezentujemy wzory dokumentów dotyczących wsparcia w ramach projektu: "Startuj z biznesem":

 

1. Regulamin pracy KOW

2. Regulamin przyznawania wsparcia bezzwrotnego na rozwój przedsiębiorczości

3. Załącznik nr 1 Umowa o świadczenie usług szkoleniowych

4. Załącznik nr 2 Wniosek o udzielenie dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego

5.Załącznik 3 Wzór biznesplanu

6.Załącznik 3 a Oświadczenie UP

7. Załącznik 3 b Oświadczenie UP

8. Załącznik 3 c Oświadczenie UP o korzystaniu z innej pomocy dotyczącej tych samych wydatków niekwalifikowalnych

9. Załącznik 3 d Oświadczenie UP o niekaralności

10. Załącznik 3 e Oświadczenie UP o zamiarze zarejestrowania się jako podatnik VAT

11. Załącznik nr 4 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

12. Załącznik nr 5 Umowa o przyznanie dotacji inwestycyjnej, wsparcia pomostowego oraz wsparcia w postaci forum wymiany doświadczeń

13. Załącznik nr 6 Karta oceny formalnej wniosku

14. Załącznik nr 7 Karta oceny merytorycznej biznesplanu

15. Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim - załącznik do umowy

16. Zgoda małżonka - załącznik do umowy

 

17. Indywidualny plan potrzeb w zakresie wsparcia towarzyszącego - załącznik do umowy